Afspraak
Afspraak maken

Algemene Voorwaarden van DAZA B.V.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (80527264)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de Consument die of het Bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met DAZA;

Bedrijf: de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

COVID-19 sneltest: Becton Dickinson Covid-19 Ag test

DAZA: de rechtspersoon waarmee Afnemer een overeenkomst heeft gesloten, zijnde DAZA B.V.;

Overeenkomst: afspraken met DAZA inzake het afnemen van een of meerdere COVID-19 sneltest(s).

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door DAZA georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Partij: Afnemer en/of DAZA;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van DAZA en op iedere Overeenkomst tussen DAZA en Afnemer, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DAZA en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De COVID-19 Sneltest via DAZA

 1. Afnemer vult op de website van DAZA zijn/haar (persoons)gegevens in en maakt een afspraak voor het afnemen van een COVID-19 sneltest (Becton Dickinson Covid-19 Ag test). Afnemers die de leeftijd van 12 jaren nog niet hebben bereikt,  kunnen geen COVID-19 sneltest laten afnemen bij DAZA. Afnemers in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaren dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd.
 2. DAZA bevestigd zo spoedig mogelijk de afspraak aan Afnemer. Afnemer ontvangt in dat geval een bevestigingsmail met informatie over zijn/haar afspraak. De bevestigingsmail dient Afnemer mee te nemen naar de aangewezen testlocatie van DAZA. Ook op de testlocatie dient Afnemer zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM c.q. de van overheidswege geldende maatregelen. DAZA kan Afnemer de toegang tot de testlocatie ontzeggen als hij/zij geen bevestigingsmail kan tonen en/of zich niet houdt aan de richtlijnen van het RIVM c.q. de van overheidswege geldende maatregelen. In dat geval is DAZA niet verplicht tot terugbetaling van eventuele door Afnemer reeds betaalde bedragen.
 3. Op de testlocatie wordt de COVID-19 sneltest afgenomen door een zorgprofessional onder toezicht van een BIG geregistreerde verpleegkundige. Na ongeveer 15 minuten ontvangt Afnemer de uitslag van de COVID-19 sneltest per e-mail. De tijd waarbinnen Afnemer de uitslag ontvangt, kan langer duren.
 4. DAZA benadrukt dat de door DAZA afgenomen COVID-19 sneltest en de uitslag daarvan geen volledige zekerheid geven over de vraag of Afnemer besmet is met het COVID-19 virus. De COVID-19 sneltest en de uitslag daarvan zijn niet bedoeld als vervanging van de zogenaamde PCR-test, enige medische diagnose, behandeladvies en/of behandeling of andere medische hulpverlening verricht door een professionele hulpverlener of hulpverlenende instantie.
 5. DAZA is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die verband houdt met de aan Afnemer verstrekte informatie, de afname van de COVID-19 sneltest en de uitslag daarvan. Zie voor verdere aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbiedingen van DAZA

 1. Alle aanbiedingen van DAZA zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde (hulp)middelen, waaronder de benodigde COVID-19 sneltest, in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. DAZA kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave dient in haar geheel te worden aanvaard. Het aanvaarden van een samengestelde prijsopgave verplicht DAZA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat DAZA de aanvraag van Afnemer voor een COVID-19 sneltest c.q. de afspraak die Afnemer op de website van DAZA heeft ingepland, heeft bevestigd. Zolang de afspraak (nog) niet is bevestigd door DAZA kan een Afnemer die Consument is de overeenkomst ontbinden.
 2. Als DAZA de door Afnemer geplande afspraak heeft bevestigd, kan Afnemer de Overeenkomst tot 24 uur vóór de geplande afspraak kosteloos annuleren. Als Afnemer de afspraak voor het afnemen van een COVD-19 sneltest annuleert binnen 24 uur voor de geplande afspraak, danwel als Afnemer niet- of niet tijdig komt opdagen op de geplande afspraak, is Afnemer betaling verschuldigd van de volledige overeengekomen prijs.
 3. Annulering dient te geschieden via de website van DAZA.

Artikel 6 – De prijs

 1. De prijs die Afnemer moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft DAZA Afnemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. De in een aanbieding van DAZA vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld. DAZA behoudt zich het recht voor prijzen en andere hiervoor genoemde kosten te allen tijde te veranderen.
 3. Indien DAZA met Afnemer een (al dan niet vaste) prijs overeenkomt, dan is DAZA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen (CAO-wijzigingen inbegrepen), transport et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Ingeval Afnemer een Consument is, heeft zij recht op ontbinding van de Overeenkomst als na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd. Ingeval Afnemer een Bedrijf is, is zij in dat geval niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling geschiedt op de tussen partijen overeengekomen wijze. Indien geen uitdrukkelijke wijze van betaling is overeengekomen, geschiedt betaling per vooruitbetaling door middel van iDeal-betaling.
 2. Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van DAZA op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 4. Wanneer Afnemer niet of niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Afnemer in verzuim. DAZA is in dat geval – onverminderd eventuele eerdere of andere wettelijke opschortingsbevoegdheden – bevoegd de nakoming van de jegens Afnemer aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
 5. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, is zij aan DAZA – zonder nadere ingebrekestelling – verschuldigd de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,=.
 6. Indien DAZA meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afnemer.
 7. Ingeval Afnemer een consument is, geldt in plaats van de onder 7.5. en 7.6. genoemde regelingen de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Afnemer is in dat geval wettelijke rente verschuldigd nádat zij door DAZA schriftelijk in gebreke is gesteld en zij in de gelegenheid is gesteld alsnog aan haar verplichtingen te doen binnen een termijn van ten minste 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat zij de ingebrekestelling heeft ontvangen.

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door DAZA dienen door Afnemer te worden gedaan binnen 14 dagen na uitvoering van de Overeenkomst door DAZA. Na voornoemde termijn kan Afnemer geen beroep meer doen op (alsnog) nakoming of vergoeding van schade.

Artikel 9 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien DAZA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DAZA is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die verband houdt met de door haar verstrekte informatie, het afnemen van de COVID-19 sneltest en/of de uitslag daarvan. In het bijzonder is DAZA niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of foutief testresultaat. Door instemming met deze algemene voorwaarden verklaart Afnemer dat hij/zij bekend is met de mogelijkheid dat het testresultaat uit de COVID-19 sneltest onjuist c.q. foutief is.
 3. DAZA is niet gebonden aan, foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van Producten en Diensten op haar website, in promotiemateriaal, in reclame-uitingen of via welk medium dan ook. Dergelijke media wordt enkel ter informatie aangeboden. DAZA is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden in- of afwijkingen van de hiervoor bedoelde foto’s of teksten, tenzij sprake is van grove onzorgvuldigheid of opzet zijdens DAZA.
 4. DAZA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DAZA is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien DAZA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DAZA beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft exclusief BTW.
 6. De aansprakelijkheid van DAZA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. DAZA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DAZA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DAZA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. DAZA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. DAZA zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DAZA is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 11. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DAZA.
 13. In geval Afnemer een Consument is en een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid van DAZA in enig geval verder uitsluit dan wettelijk is toegestaan, geldt dat de aansprakelijkheid van DAZA is uitgesloten tot de maximaal toegestane uitsluiting van aansprakelijkheid. Deze bepaling is niet van toepassing op Afnemers die een Bedrijf zijn.

Artikel 10 – Overmacht

 1. DAZA spant zich maximaal in om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet garanderen dat geen sprake is van vertragingen of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen, epidemieën c.q. pandemieën, overheidsmaatregelen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van Producten of Diensten verhinderen. DAZA Kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. DAZA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DAZA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Een en ander met inachtneming van artikel 12 van deze voorwaarden.

Artikel 12 – Privacy

 1. DAZA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang of omdat de betrokkene DAZA daartoe toestemming heeft gegeven.
 2. DAZA gaat zorgvuldig om met de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor DAZA, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de gevallen waarin DAZA hiertoe krachtens de wet- en regelgeving verplicht is en/of de gevallen waarin Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. DAZA verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de door DAZA geleverde Producten en Diensten.
 4. DAZA zal bij het verwerken van persoonsgegevens zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover de persoonsgegevens zich in de (computer)systemen en/of (digitale) infrastructuur van DAZA bevinden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DAZA partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen DAZA en Afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.