Afspraak
Afspraak maken

Privacyverklaring CovidTestNederland

Versie 3.1: 24 januari ’22

Dit is de privacyverklaring van DAZA BV, handelend onder de naam COVIDTest Nederland (hierna: “CTN”). CTN biedt COVID-19 testen aan. Het online portaal van CTN ondersteunt dit door informatie en online afspraken. Daarnaast heeft CTN locaties voor Testen voor Toegang wat ze in opdracht voor Stichting Open Nederland en de VWS doen. Tevens is er vanaf eind januari ’22 een ondersteunend verband ontstaan met Stichting Open Nederland, GGD en reeds aangesloten testaanbieders onder de OH3. Dat wil zeggen dat CTN in samenwerking met Stichting Open Nederland, testen voor toegang (hierna: “spoor 2”) faciliteert en daarnaast ondersteunde testen uitvoerd voor de GGD. Wat betekent; Testen met Klachten (hierna: “spoor 1”).

Bij de verscheidene processen verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens waar grondslag voor is welke wordt geregeld in de Wgbo.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.covidtestnederland.nl en daaraan gekoppelde sites. CTN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw/deze gegevens.
Daarnaast bevat deze verklaring informatie over de verwerking van gegevens in de teststraat applicatie welke onder het beheer is van Stichting Open Nederland, maar waar CTN verantwoordelijk is voor de verwerking van uw/deze persoonsgegevens.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van CTN

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht is. Uw gegevens worden niet langer dan 14 dagen na afnemen van de test bewaard op de website van Covidtestnederland.nl en/of gekoppelde sites.

In de teststraat applicatie welke wij gebruiken voor spoor 2 en voor spoor 1, worden gegevens per 2 definities bewaard;

 • Negatief getest. Bewaartermijn van 1 maand.
 • Positief getest. Bewaartermijn van 12 maanden.

Vooraf zal uw toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden om:

 • onze teststraten en bijbehorende systemen goed te laten functioneren;
 • afspraken goed te kunnen verwerken;
 • GGD te informeren ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek (bij positieve test uitslag);
 • uw testafspraak goed uit te kunnen voeren;
 • de doeltreffendheid van onze teststraten en de bijbehorende systemen vast te stellen, en te verbeteren;
 • technische problemen te verhelpen of te

Gegevens COVID-19 test

De gegevens die u opgeeft bij het maken van een COVID-19 test afspraak en de uitslag wordt alleen voor deze testafspraak gebruikt. Dit zijn:

Bij aanvraag test:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres (voor bevestiging en ontvangen van uitslag)
 • Mobiel nummer (Spoor 2 en Spoor 1; verificatie)
 • Betaaltransactie gegevens (niet van belang bij spoor 2 en spoor 1)
 • BSN nummer
 • Nummer (alleen van toepassing bij spoor 2 en spoor 1)
 • Afspraakdatum
 • Type test
 • Testlocatie
 • Tijdsslot
 • Eventuele couponcode (niet van toepassing bij Spoor 2 en Spoor 1)
 • Boekings-ID
 • IP-adres

Bij positieve uitslag: (deze gegevens worden gedeeld met de GGD van uw woonplaats)

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres (na goedkeuring)
 • Mobiel nummer (na goedkeuring)
 • Woonplaats
 • Gezondheidsgegeven (Covid-19 testuitslag)
 • Vaccinatie toestand (spoor 2 en spoor 1)
 • BSN nummer
 • Nummer (spoor 2 en spoor 1)
 • Geslacht

Uw ID / legitimatiebewijs wordt gebruikt ter verificatie van uw identiteit op de testlocatie, deze wordt niet vastgelegd. (Bij onze testlocaties voor Spoor 1 en Spoor 2 noteren we het document nummer naast het BSN nummer in het systeem bij aanmelding van de testafspraak).

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met de partijen die de website hosten en onderhouden.

Trackingcookies

De website kan tracking cookies gebruiken, deze zijn in te zien onder de Cookies link op de CTN website.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door CTN heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor CTN, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door CTN op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door CTN worden gedeeld, indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.

Beveiliging en veiligheid

CTN heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens zijn beveiligd.

Overige

CTN kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar clientenservice@covidtestnederland.nl.

CTN heeft een Functionaris Gegevensbescherming. In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen. U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de FG.

Functionaris Gegevensbescherming:

Cookies